سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

مکنده بزرگ

از مکنده های بزرگ برای جمع آوری انواع زباله های بزرگ که به صورت جامد یا مایع می باشند استفاده می شود.
مکنده های بزرگ این قابلیت را دارند که حتی موادی که با مکنده های عادی نمی توان آن ها را جمع آوری کرد، را به درون مخزن خود مکش کنند این مواد عبارتند از :
- مواد سوختی
- سمی
- مواد که باعث خوردگی فلز میشود
- مواد رادیو اکتیوی
- مواد شیمیایی
مخزن های این نوع مکنده ها قادر است تمام این مواد را به درون خود مکش کند بدون این که برای آن مشکلی پیش بیاید به دلیل اینکه جنس این مخزن به گونه ای است که در مقابل این نوع مواد مقاومت دارد.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات