مطالب

تاثر فشار و دبی در کارواش دستی

برای اینکه هر کارواش دستی بتواند به درستی کار خود را انجام دهد نیازمند یک اندازه دقیق از فشار و دبی است.
اگر میزان این فشار و دبی با یک دیگر متناسب نباشند سبب می گردد که آبی که از کارواش دستی خارج می شود دارای فشار کافی نخواهد بود و در این صورت دستگاه قدرت پاک کنندگی کافی برای تمیز کردن سطوح را نخواهد داشت.و گاه این عدم تناسب میان فشار و دبی سبب می شود که آب دارای دمای مورد نظر ما را نداشته باشد و در این حالت قدرت مانور دستگاه خیلی پایی می آید.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات