سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید

مطالب

اسکرابر متناسب با محیط

اسکرابر هایی که برای نظافت محیط های مختلف استفاده می شود از یک دیگر متفاوت هستند و هر کدام کارایی خودشان را دارند.
مثلا اسکرابر هایی که برای محیط های تجاری، درمانی و یا صنعتی استفاده می شود از هم متفاوتند چرا که نیاز های نظافتی این محیط ها نیز از یک د یگر متفاوت اند.
در برخی از محیط ها نیاز به نظافت عمیق نیست چرا که آلودگی ها در آن محیط خیلی عمیق نیست اما در فضایی نظیر بیمارستان نمی توان نظافت را سطحی انجام داد بلکه به دقت بیشتری در نظافت فضا نیاز است.
از دستگاه اسکرابر برای نظافت سطوح مختلفی استفاده می شود مانند سنگ، سیمان، چوب، سرامیک و ...
جنس سطوح هم در انتخاب دستگاه اسکرابر تاثیر فراوانی دارد.
دستگاه اسکرابر باید به نحوی باشد که کاربر به آسانی بتواند آن را جا به جا کند و این که دستگاه صدا های ناهنجار تولید نکند که موجب آلودگی صوتی شود.

دسترسی سریع به محصولات

دسترسی سریع به محصولات